งานรวมใจ...เยาวสตรีไทยดีเด่น เนื่องในวันสตรีไทย ปี 2554 : 15/08/2554
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
โครงการเยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปี 2554
โครงการเยาวสตรีไทยรวมใจยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก
การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2555 : 11/12/2555
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

 
ค่ายเยาวชนนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปี 2555 : 25-28/06/2555
โรงแรมเดอะรอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม
โครงการเยาวชนนักพัฒนา ปี 2555
การประชุมประเมินผล : 08/07/2555
โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง
โครงการพัฒนาอาชีพอิสระสำหรับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในภาคเหนือ
: จังหวัดลำปางและลำพูน
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
(กดยช.) ครั้งที่ 1/2555
: 27/04/2555
ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
โครงการระดมสรรพกำลังเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์แห่งชาติ
สำหรับเด็กและเยาวชน ปี 2570
สัมมนาระดับชาติเรื่องวิสัยทัศน์เด็กและเยาวชนในประเทศไทย ปี 2570
: 04/04/2555
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
โครงการระดมสรรพกำลังเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์แห่งชาติ
สำหรับเด็กและเยาวชน ปี 2570
ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวสตรีไทย ปี 2555 : 26-29/04/2555
Rotal Gems Golf and Resort จังหวัดนครปฐม
โครงการเยาวสตรีไทยรวมใจยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก รุ่นที่ 2
(Hearts Together)
ค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปี 2554 : 13-15/08/2554
โรงแรม เดอะรอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท ศาลายา จังหวัดนครปฐม
โครงการเยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปี 2554
โครงการเยาวสตรีไทยรวมใจยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก
การประชุมภาคส่วนของสังคม - ภาคสื่อ : 08/07/2554
โครงการระดมสรรพกำลังเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์แห่งชาติ
สำหรับเด็กและเยาวชน ปี 2570
การประชุมภาคส่วนของสังคม - ภาคการเมือง : 05/04/2554
โครงการระดมสรรพกำลังเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์แห่งชาติ
สำหรับเด็กและเยาวชน ปี 2570
การประชุมระดับภาค - ภาคกลางและตะวันตก : 05/03/2554
จังหวัดพระนครศรีอยุธายา
โครงการระดมสรรพกำลังเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์แห่งชาติ
สำหรับเด็กและเยาวชน ปี 2570
Download Documents
  Organization Profile
(Thai version)
  Organization Profile
(English version)