การประชุมประเมินผล : 08/07/2555
โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง
โครงการพัฒนาอาชีพอิสระสำหรับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในภาคเหนือ
: จังหวัดลำปางและลำพูน
Download Documents
  Organization Profile
(Thai version)
  Organization Profile
(English version)