สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย.)
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน ราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2255-9922, 0-2651-7033 Fax. 0-2254-7219
E-mail : info@ncyd.org | ncyd2004@yahoo.com Website : www.dordek.org