ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวสตรีไทย ปี 2555 : 26-29/04/2555
The Rotal Gems Golf and Resort จังหวัดนครปฐม
โครงการเยาวสตรีไทยรวมใจยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก รุ่นที่ 2
(Hearts Together)

วัตถุประสงค์

  • เรียนรู้ความหมาย ความสำคัญ สถานณ์การปัจจุบัน และทางออกของปัญหาความรุนแรง
    ต่อสตรีและเด็กในประเด็นหลักๆ

  • เรียนรู้และฝึกทักษะการทำหน้าที่เป็น Peer Educator เพื่อขยายความรู้เรื่องความรุนแรงต่อสตรีและเด็กสู่บุคคลอื่น

  • ออกแบบโครงการร่วมยุติความรุ่นแรงฯ ที่พร้อมกลับไปทำจริงในพื้นที่ของตนเอง
Download Documents
  ร่างคู่มือแกนนำเยาวสตรีไทย
  กำหนดการค่ายแกนนำเยาวสตรีรุ่นที่ 2