สัมมนาระดับชาติเรื่องวิสัยทัศน์เด็กและเยาวชนในประเทศไทย ปี 2570
: 04/04/2555
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
โครงการระดมสรรพกำลังเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์แห่งชาติ
สำหรับเด็กและเยาวชน ปี 2570
สรุปผลการจัดสัมมนา
 • มีผู้เข้าร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งที่เป็นเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ รวม 362 คน

ข้อเสนอแนะที่สำคัญจากการสัมมนา
 • รัฐบาลควรพิจารณากำหนดวิสัยทัศน์ให้เป็นนโยบายสำคัญระดับชาติที่ต้องผลักดันให้
  ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง โดยจัดสรรทรัพยากร
  เพื่อการขับเคลื่อนและการติดตามผลให้เพียงพอที่จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล

 • หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบในเรื่องเด็กและเยาวชน คือ สท. ควรนำเนื้อหาของวิสัยทัศน์
  ไปเป็นส่วนหนึ่งของกรอบแนวทางในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับ
  จังหวัดและท้องถิ่น โดยเริ่มจากการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน ปี 2555 – 2559
  ในระดับจังหวัดและท้องถิ่น ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

 • เนื่องจากกระบวนการกำหนดวิสัยทัศน์ในพื้นที่เป็นการระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วน
  โดยมีเครือข่ายเยาวชนเป็นแกนนำ และมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกระบวนการถึง 69% จึง
  สามารถพัฒนาเป็นต้นแบบในการจัดกระบวนการวางแผนระดับพื้นที่โดยประชาชนมีส่วนร่วม
  อย่างเต็มที่ ซึ่งจะทำให้แผนดังกล่าวตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น ทำให้
  ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของแผน และรวมพลังในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติอย่าง
  ต่อเนื่องยั่งยืน จึงควรมีการทดลองกระบวนการดังกล่าวเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์และแผนการ
  ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น โดยเลือกดำเนินการในจังหวัดนำร่องใน
  ทุกภาค และเก็บเกี่ยวบทเรียนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และต้นแบบต่อไป
   
Download Documents
  Organization Profile
(Thai version)
  Organization Profile
(English version)