โครงการระดมสรรพกำลังเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์แห่งชาติ
สำหรับเด็กและเยาวชนปี 2570
วัตถุประสงค์
 • ระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนและทุกพื้นที่ของประเทศเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์เด็กและเยาวชน
  ในประเทศไทยปี 2570
  ผู้สนับสนุน
 • UNICEF
 
  องค์กรภาคี
 • สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
 • เครือข่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนา
 • เครือข่ายเยาวชน 1,000 ทาง
 • มูลนิธิอโชก้า (ประเทศไทย)
 • สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า
 • องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์โลก
 • มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย คณะกรรมการ
  คาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน และสมาคมนามธารีสังคัตแห่งประเทศไทย
 • สำนักข่าวเด็กและเยาวชน ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย และกรมประชาสัมพันธ์
 
  ผลสัมฤทธิ์
 • เกิดกระบวนการระดมความคิดเห็นจากเด็กเยาวชน และผู้ใหญ่ทั่วประเทศ คือ
  1. การประชุมระดับพื้นที่ ทั้งในระดับจังหวัด จำนวน 52 จังหวัด และระดับภาค
   จำนวน 5 ภาค มีผู้เข้าร่วม 20,093 คน
  2. การประชุมระดับภาคส่วนของสังคม 6 ภาคส่วน คือภาคธุรกิจ ภาคสังคม ภาคศาสนา ภาควิชาการ ภาคการเมือง และภาคสื่อ มีผู้เข้าร่วม 912 คน
  3. การเก็บข้อมูลโดยแบบการสอบถามและโพล มีผู้เข้าร่วม 46,180 คน
 • เกิดร่างวิสัยทัศน์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ปี 2570
 • เกิดข้อมูลสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน ในระดับพื้นที่
 • เกิดแนวคิดการพัฒนาแผนเด็กและเยาวชนในระดับพื้นที่ตามวิสัยทัศน์ การพัฒนาเด็กและ
  เยาวชน ปี 2570
 
 
 
กิจกรรม
  การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ครั้งที่ 1/2555
  สัมมนาระดับชาติเรื่องวิสัยทัศน์เด็กและเยาวชนในประเทศไทย ปี 2570
  การประชุมภาคส่วนของสังคม - ภาคสื่อ
  การประชุมภาคส่วนของสังคม - ภาคการเมือง
  การประชุมระดับภาค - ภาคกลางและตะวันตก
Download Documents
โครงการระดมสรรพกำลัง
เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์แห่งชาติ
สำหรับเด็กและเยาวชนปี 2570