คู่มือกระบวนการพัฒนาทางเลือกในการประกอบอาชีพอิสระสำหรับนักเรียนในชนบท
  หลักสูตรค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาทักษะ ที่จำเป็นด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพ สำหรับผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง
  ขัอมูลอาชีพอิสระสำหรับเยาวชน
  ต้นแบบการพัฒนาต้นทุนชีวิต
  โครงการเยาวชนนักพัฒนาปี 2559