โครงการพัฒนาอาชีพอิสระสำหรับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส
ในภาคเหนือ
วัตถุประสงค์
 • พัฒนาทักษะด้านอาชีพอิสระของเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในภาคเหนือ
 • พัฒนากองทุนและอาชีพในโรงเรียนที่มีความพร้อมสำหรับสนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระของ
  เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในภาคเหนือ เพื่อให้มีรายได้ มีสภาวะความเป็นอยู่ที่ดีและพึ่งตนเอง
  ได้ในอนาคต
 • พัฒนาศักยภาพของโรงเรียนให้สามารถดำเนินกระบวนการพัฒนาอาชีพอิสระให้แก่นักเรียนได้อย่างยั่งยืน
  ผู้สนับสนุน
 • บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
 
  ผลสัมฤทธิ์
 • หลักสูตรทักษะการประกอบการ
 • ครู 15 คน ได้รับการฝึกทักษะด้านการประกอบอาชีพอิสระ
 • นักเรียน 149 คน ได้ฝึกทักษะการประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งทักษะการประกอบการ
 
 
กิจกรรม
  การประชุมประเมินผล - โครงการพัฒนาอาชีพอิสระสำหรับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส
ในภาคเหนือ : จังหวัดลำปางและลำพูน : 08/07/2555
Download Documents
  Organization Profile
(Thai version)
  Organization Profile
(English version)