โครงการเยาวสตรีไทยรวมใจยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก
วัตถุประสงค์
 • พัฒนาศักยภาพและเปิดโอกาสให้เยาวสตรีไทยดีเด่นดำเนินการป้องกันและยุติความรุนแรง
  ต่อสตรีและเด็ก และการเสริมสร้างพลังใจให้แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก
  องค์กรภาคี
 • สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
 • กระทรวงยุติธรรม
 • กลุ่มเยาวชน BlackBox
 • Save the Children UK
 
  ผลสัมฤทธิ์
 • เยาวสตรีไทยดีเด่น 47 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นแกนนำในด้านการป้องกันและ
  ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก และการเสริมสร้างพลังใจให้แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก โดยเป็น
  การอบรมเข้มข้น และมีกระบวนการให้คิดริเริ่มโครงการของตนเอง
 • โครงการที่คิดริเริ่มโดยแกนนำเยาวสตรีไทย 23 โครงการ
 • มีการประเมินผลโครงการ ซึ่งได้บทสรุปทั้งในด้านการพัฒนาศักยภาพของ แกนนำเยาวสตรีไทย ประสิทธิผลของโครงการย่อย และผลสัมฤทธิที่เกิดขึ้น กับผู้เข้าร่วมโครงการย่อย แล้วถอดเป็น
  บทเรียน เพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการในปี 2555
 • มีการนำเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิต "เมืองไทยไร้ความรุนแรง" ของแกนนำ
  เยาวสตรีไทย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ณ อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารเอ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็น
  องค์ประธาน
 
 
 
กิจกรรม
  ค่ายเปิดศักยภาพแกนนำเยาวสตรีไทย : 26-29/04/55
  งานรวมใจ...เยาวสตรีไทยดีเด่น เนื่องในวันสตรีไทยปี 2554
  ค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปี 2554
Download Documents
  Organization Profile
(Thai version)
  Organization Profile
(English version)