โครงการกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมสร้างต้นทุนชีวิต
กลุ่มเยาวชนด้อยโอกาส ระยะที่ 3: พลังชุมชน
วัตถุประสงค์
 • การพัฒนาต้นทุนชีวิตด้านพลังชุมชนให้กับเด็กด้อยโอกาส
  ผู้สนับสนุน
 • แผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน
 
  องค์กรภาคี
 • มูลนิธิบ้านนกขมิ้น
 • มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
 • มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
 • มูลนิธิไว. เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพฯ
 • มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
 • สหทัยมูลนิธิ
 • สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
 
  ผลสัมฤทธิ์
 • บทเรียนและต้นแบบการทำงานเพื่อเสริมสร้างต้นทุนชีวิตด้านพลังชุมชนให้แก่เด็กด้อยโอกาส
  1 ชุด
 • แกนนำเยาวชนด้อยโอกาส 7 กลุ่ม จำนวน 30 คน ได้รับการพัฒนาต้นทุนชีวิตด้านพลังชุมชน และได้มีโอกาสเรียนรู้การทำงานเพื่อชุมชนด้วยตนเอง
 • เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจากองค์กรภาคีจำนวน 24 คน ได้เรียนรู้การทำงานกับเด็กด้อยโอกาส เพื่อพัฒนาต้นทุนชีวิตด้านพลังชุมชน และสามารถปรับใช้กับงานพัฒนาเด็ก เยาวชน และชุมชน
  ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • โครงการเพื่อชุมชนที่แกนนำเยาวชนริเริ่ม 12 โครงการ ทำให้ชุมชนซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมาย
  ได้รับประโยชน์ ทั้งด้านกายภาพและการตระหนักรู้เรื่องการพัฒนาเด็กด้อยโอกาส
 
 
 
Download Documents
  ต้นแบบการพัฒนาต้นทุนชีวิต