โครงการชั่วโมงนี้... เพื่อเด็ก  
วัตถุประสงค์
  • ระดมทรัพยากรและสรรพกำลังจากภาคธุรกิจเพื่องานพัฒนาสังคม
  องค์กรภาคี
  • ภาคธุรกิจ 30 บริษัท
 
  ผลสัมฤทธิ์
  • กองทุนเพื่อการดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนตามยุทธศาสตร์ของสภาฯ
  • บริษัทภาคีระดมทรัพยากรเป็นเงินสนับสนุนจำนวน 673,100.00 บาท
  • บริษัทภาคีเข้าร่วมในกิจกรรมของโครงการต่างๆ เช่น โครงการเยาวสตรีไทยดีเด่น
    โครงการเยาวสตรีไทยรวมใจยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก
 
 
 
Download Documents
  Organization Profile
(Thai version)
  Organization Profile
(English version)