โครงการเยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปี 2554
วัตถุประสงค์
 • ยกย่องเชิดชูเกียรติ และพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีไทยทั่วประเทศที่ทำงานพัฒนาดีเด่น
  องค์กรภาคี
 • สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
 • กระทรวงยุติธรรม
 
  ผลสัมฤทธิ์
 • เยาวสตรีไทย 100 คน ได้รับเลือกเป็นเยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปี 2554 และเข้าร่วม
  กระบวนการพัฒนาศักยภาพ และพิธีเชิดชูเกียรติเยาวสตรีไทยดีเด่น ในเดือนสิงหาคม 2554
 • พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาได้ทรงพระดำริให้เยาวสตรีไทยดีเด่น มีบทบาท
  เพิ่มขึ้น ในด้านการส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรม โดยทรงโปรดให้จัดทำโครงการเพิ่มขึ้น
  อีก 1 โครงการ คือ โครงการเยาวสตรีไทย ส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรม
 
 
 
กิจกรรม
  งานรวมใจ...เยาวสตรีไทยดีเด่น เนื่องในวันสตรีไทยปี 2554
  ค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปี 2554
Download Documents
  Organization Profile
(Thai version)
  Organization Profile
(English version)