โครงการพัฒนาอาชีพของเด็กและเยาวชนในภาคเหนือ
ที่เสี่ยงต่อการย้ายถิ่นและการค้ามนุษย์
วัตถุประสงค์
 • คุ้มครองป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการย้ายถิ่นและการค้ามนุษย์
 • พัฒนาทักษะชีวิตและโอกาสในการประกอบอาชีพอิสระของเด็กและเยาวชน กลุ่มเสี่ยง
  ผู้สนับสนุน
 • มูลนิธิ Tiger Woods
 
  องค์กรภาคี
 • มูลนิธิไว.เอ็ม.ซี. เอ. กรุงเทพฯ (สาขาพะเยา)
 • สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ศูนย์เพื่อน้องหญิงจังหวัดเชียงราย
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • หอการค้าจังหวัดเชียงรายและพะเยา
 
  ผลสัมฤทธิ์
 • หลักสูตรกระบวนการให้ความรู้เรื่องการย้ายถิ่นและการค้ามนุษย์ และพัฒนาอาชีพอิสระของเด็กและเยาวชน กลุ่มเสี่ยง
 • ครู 38 คน ได้รับการฝึกทักษะด้านการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการย้ายถิ่นและการค้ามนุษย์ และการพัฒนาอาชีพอิสระ
 • นักเรียน 2,089 คน ได้รับความรู้เรื่องการย้ายถิ่นและการค้ามนุษย์ และ ได้ฝึกทักษะการประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งทักษะการประกอบการ
 • นักเรียน 483 คน เสนอโครงการอาชีพอิสระ 86 โครงการ และ ได้รับทุนสนับสนุนสำหรับประกอบอาชีพที่เสนอ
 • ผู้ปกครอง / ผู้นำชุมชน 965 คน เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินโครงการ
 
 
 
Download Documents
  Organization Profile
(Thai version)
  Organization Profile
(English version)