โครงการ "ชั่วโมงนี้เพื่อเด็ก" พัฒนาการเรียนรู้สู่อาชีพอิสระ (โครงการต่อเนื่อง) โรงเรียนคลองแสนสุข (สิทธิไชยบำรุง)
วัตถุประสงค์
 • พัฒนาทักษะชีวิตและโอกาสในการประกอบอาชีพอิสระตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน
  ชั้นประถมศึกษา
  ผู้สนับสนุน
 • บริษัท มาร์ซัน จำกัด
 
  ผลสัมฤทธิ์
 • นักเรียน 100 คน ได้รับความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพอิสระ
 • ผลงานของนักเรียนชนะเลิศการประกวดการแข่งขันแปรรูปอาหาร ของสำนักงานเขตพื้นที่
  การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
 • โรงเรียนพัฒนาระบบการให้ความรู้และฝึกทักษะการประกอบอาชีพอิสระที่ยั่งยืน และมี
  ประสิทธิผล
 
 
 
Download Documents
  Organization Profile
(Thai version)
  Organization Profile
(English version)