โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในชุมชนแออัด
วัตถุประสงค์
  • ช่วยเหลือและสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน
    ในชุมชนเมือง
  ผู้สนับสนุน
  • บริษัท Combine International Inc.
 
  องค์กรภาคี
  • มูลนิธิ ไว. เอ็ม. ซี. เอ. กรุงเทพฯ
 
  ผลสัมฤทธิ์
  • ชุมชนแออัดที่เข้าร่วมโครงการคือ ชุมชนพูนทรัพย์ มีระบบการพัฒนาชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของเด็กเยาวชน ผู้ปกครอง และผู้สูงอายุ
  • เด็กและเยาวชน 60 คน สามารถมีส่วนร่วมในการริเริ่มและดำเนินกิจกรรมพัฒนา ชุมชน การทำบุญต่อบุญ ต้นไม้แห่งความดี และการคัดแยกขยะมีพิษในชุมชน
  • ผู้ปกครองและผู้สูงอายุ มีความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาชุมชน และอาสาเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ / จิตอาสา 60 คน
  • เด็กและเยาวชน 11 คน ได้รับทุนการศึกษา
  • ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนพูนทรัพย์ ให้บริการด้านศิลปะ นันทนาการ อุปกรณ์ด้านการเรียนรู้ และการเล่นอย่างต่อเนื่อง โดยมีเด็กได้รับประโยชน์ 50 คน
 
 
Download Documents
  Organization Profile
(Thai version)
Organization Profile
(English version)