สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย.
/ National Council for Child and Youth Development under the
Royal Patronage of HRH Princess Mahachakri Sirindhorn (NCYD)
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน ราชเทวี กทม. 10400
/ 618/1 Nikommakkasan Rd. Rajthevi, Bangkok 10400
Tel : 0-2255-9922, 0-2651-7033  Fax : 0-2254-7219
E-mail : info@ncyd.orgncyd2004@yahoo.com
Website : www.dordek.org
Download Documents
  Organization Profile
(Thai version)
  Organization Profile
(English version)