• จัดตั้งในเดือน มีนาคม 2527 โดยมติของที่ประชุมผู้บริหารองค์กรด้านเด็กและเยาวชนภาคเอกชน
  ทั่วประเทศ ซึ่งมาร่วมประชุมกัน ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล

 • จดทะเบียนเป็นนิติบุคลในรูปของสมาคมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2528

 • คณะรัฐมนตรีมีมติรับรองสถานภาพ ในการเป็นศูนย์กลางการประสานงานขององค์กรเอกชน
  ที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนในประเทศไทย และเป็นแกนนำในการ ประสานงานกับภาครัฐ องค์กรต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2529

 • เป็นองค์กรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีตั้งแต่วันที่
  16 พฤษภาคม 2543

 • เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 634 ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2551

 • ได้รับรางวัลองค์กรเยาวชนดีเด่นระดับอาเซียน (ASEAN TAYO AWARD) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2551

 


 
 

   ที่ปรึกษา

 1. คุณหญิงอัมพร มีศุข
 2. นายยุกติ สาริกะภูติ
 3. คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล
 4. ดร.สายสุรี จุติกุล
 5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิง คุณหญิงสุดสาคร ตู้จินดา
 6. นางสาวศรีสว่าง พั่ววงศ์แพทย์
 7. นางสีน้อย เกษมสันต์ ณ อยุธยา
 8. นางองุ่น จันทร์ขจร
 9. นางสาวศิรินทรา จงพิพัฒนสุข
 10. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ
 11. นายการุณ แสนวิเศษ
 12. พลโทสมหมาย วงษ์มาก
 13. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

   คณะกรรมการ

 1. นางสายพิณ พหลโยธิน
 2. นางศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์          
 3. เภสัชกรหญิงขจิตพรรณ ไทยเพ็ชร
 4. นายวัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล          
 5. นางลัดดาวัลย์ จงวิศาล 
 6. นางพนิดา เทพกาญจนา  
 7. เภสัชกรหญิงอาภรณ์ สายเชื้อ
 8. นายเกษม จันทร์น้อย
 9. นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์
 10. นางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ
 11. นางสาวดารณี เวณุจันทร์ กรรมการ
 12. นางสาวสมหญิง สุนทรวงษ์            
 13. นายสุปรี เบ้าสิงห์สวย       
 14. นายสัมพันธ์ เดชะเทศ
 15. นางลดา รุธิรกนก
 16. นายไพโรจน์ สงวนแก้ว
 17. นางกรแก้ว วิริยะวัฒนา
 18. นางสาวจินตนา ธรรมวานิชี
 19. นายพฤหัส พหลกุลบุตร
 20. นางสาวกอบกาญจน์ ตระกูลวารี

 

ประธานและประธานฝ่ายระดมทรัพยากร
รองประธาน / เหรัญญิก
รองประธานและประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เลขาธิการ
กรรมการและประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

 
Download Documents
  Organization Profile
(Thai version)
  Organization Profile
(English version)